• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
CHỦ ĐỀ 4: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
0/16

Khóa TỔNG ÔN môn Sinh - Thầy Nguyễn Viết Trung

Giáo viên: Nguyễn Viết Trung

CD1- CHVCNL THỰC VẬT.pdf Xem Download
CD2- CHVCNL ĐỘNG VẬT.doc (1).pdf Xem Download
CĐ3- CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ.pdf Xem Download
CĐ4- QUY LUẬT DI TRUYỀN (1).pdf Xem Download
CĐ5- DI TRUYỀN QUẦN THỂ.pdf Xem Download
CĐ6- ỨNG DỤNG DI TRUYỀN.pdf Xem Download
CĐ7- DI TRUYỀN NGƯỜI.pdf Xem Download
CĐ8- TIẾN HÓA.pdf Xem Download
CĐ9- SINH THÁI HỌC.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên Nguyễn Viết Trung

Xem thêm