• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
0/20

ÔN LUYỆN sinh học 10 - Cô Nga Sinh

Giáo viên: Cô Nga Sinh

Bài 1 Thế giới sống BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 1.pdf Xem Download
Bài 2 Thành phần hóa học của tế bào BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 2 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO.pdf Xem Download
Bài 3 BT cấu trúc ADN BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 3 BÀI TẬP CẤU TRÚC ADN.pdf Xem Download
Bài 4. Cấu trúc tế bào nhân sơ BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 4 CẤU TRÚC TẾ BÀO NHÂN SƠ.pdf Xem Download
Bài 5. Cấu trúc tế bào nhân thực BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 5 CẤU TRÚC TẾ BÀO NHÂN THỰC.pdf Xem Download
Bài 6 Vận chuyển các chất qua màng sinh chât BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 6 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT.pdf Xem Download
Bài 7. Chuyển hóa vật chất, năng lượng trong tế bào, enzim BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 7 CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO, ENZIM.pdf Xem Download
Bài 8. Ôn tập hô hấp tế bào BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 8 ÔN TẬP HÔ HẤP TẾ BÀO.pdf Xem Download
Bài 9. Quang hợp ở thực vật BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 9.pdf Xem Download
Bài 10. Ôn tập nguyên phân, giảm phân BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 10 ÔN TẬP NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN.pdf Xem Download
Bài 11. BT nguyên phân BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 11 BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN.pdf Xem Download
Bài 12. BT giảm phân BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 12 BÀI TẬP GIẢM PHÂN.pdf Xem Download
Bài 13 Môi trường, kiểu dinh dưỡng, hô hấp và lên men BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI bài 13.pdf Xem Download
Bài 14 Chuyển hóa vật chất và NL ở VSV BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 14 CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VSV.pdf Xem Download
Bài 15 Ôn tập sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 15 ÔN TẬP SINH TRƯỞNG, SINH SẢN Ở VSV.pdf Xem Download
Bài 16 BT Sinh trưởng của vi sinh vật BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 16 BÀI TẬP SINH TRƯỞNG Ở VSV.pdf Xem Download
Bài 17 Ôn tập virut BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 17 ÔN TẬP VỀ VIRUT.pdf Xem Download
Bài 18 Ôn tập bệnh truyền nhiễm và miễn dịch BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 18 ÔN TẬP BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên Cô Nga Sinh

Xem thêm