• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
B. PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
0/2
CHUYÊN ĐỀ 4. HÌNH CHỮ NHẬT, TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐIỂM CÁCH ĐỀU, MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC.
0/5
CHUYÊN ĐỀ 8: ĐỊNH LÝ TALES TRONG TAM GIÁC. ĐỊNH LÝ ĐẢO, HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALES. TÍNH ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG - TỈ SỐ HAI ĐOẠN THẲNG
0/4
CHUYÊN ĐỀ 9: ĐỊNH LÝ TALES TRONG TAM GIÁC. ĐỊNH LÝ ĐẢO, HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALES. CHỨNG MINH HỆ THỨC ĐOẠN THẲNG
0/5

ÔN LUYỆN Toán 8 - Cô Vương Thị Hạnh

Giáo viên: VietJack

CĐ 1.pdf Xem Download
CĐ 2.pdf Xem Download
CĐ 3.pdf Xem Download
CĐ 4.pdf Xem Download
CĐ 5.pdf Xem Download
CĐ 6.pdf Xem Download
CĐ 7.pdf Xem Download
CĐ 8,9.pdf Xem Download
CĐ 10.pdf Xem Download
CĐ 11.pdf Xem Download
CĐ 12.pdf Xem Download
CĐ 13.pdf Xem Download
CĐ 14.pdf Xem Download
CĐ 15.pdf Xem Download
CĐ 16.pdf Xem Download
CĐ 17.pdf Xem Download
CĐ 18.pdf Xem Download
HCĐ 1.pdf Xem Download
HCĐ 2.pdf Xem Download
HCĐ 3.pdf Xem Download
HCĐ 4.pdf Xem Download
HCĐ 5.pdf Xem Download
HCĐ 6.pdf Xem Download
HCĐ 7.pdf Xem Download
HCĐ 8.pdf Xem Download
HCĐ 9.pdf Xem Download
HCĐ 10.pdf Xem Download
HCĐ 11.pdf Xem Download
HCĐ 12.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên VietJack

Xem thêm


Người mua khóa học này cũng mua các khóa học dưới đây

Xem thêm