Câu hỏi:

14/03/2020 6,243

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

They were at the stadium with us last night, so they _______ at the threatre then.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Ta có:

- Needn’t have done: đã không cần làm gì (thực tế là đã làm)

- Might have done: có lẽ đã làm điều gì (dự đoán sự việc trong quá khứ - không chắc chắn lắm)

- Should have done: đã nên làm điều gì (thực tế đã không làm)

- Can’t have done: hẳn đã không làm (dự đoán sự việc trong quá khứ - khá chắc chắn)

Ta thấy người nói có căn cứ cho suy đoán của mình cho nên đây là suy đoán khá chắc chắn. Ta chọn đáp án đúng là D.

Tạm dịch: Họ ở sân vận động cùng chúng tôi tối qua, vì vậy không thể nào ở rạp hát khi đó được.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Although she had been told quite sternly to _______ herself together, she simply couldn’t stop the tears from flowing.

Xem đáp án » 14/03/2020 20,764

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

_______ to fame at an early age may have a negative influence on children’s psychological development.

Xem đáp án » 14/03/2020 20,506

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

In most countries, photocopying books without the publisher’s permission is clearly a copyright _______.

Xem đáp án » 14/03/2020 17,578

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Adam and Janet are at the school canteen.

- Adam: “_______”

- Janet: “Yes, please.”

Xem đáp án » 14/03/2020 16,539

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Jenny and Jimy are talking about university education.

- Jenny: “I think having a university degree is the only way to succeed in life.”

- Jimmy: “_______. There were successful people without a degree.”

Xem đáp án » 14/03/2020 15,565

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Her parents rarely let her stay out late, _______?

Xem đáp án » 14/03/2020 14,006

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

She gave a great performance at the festival. We now know she has artistic talent.

Xem đáp án » 14/03/2020 12,025

Bình luận


Bình luận