Câu hỏi:

20/03/2020 4,834

Mark the fetter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Kiến thức trọng âm

A. interact /,ɪntər'ækt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào âm cuối khi nó kết thúc từ hai phụ âm trở lên.

B. entertain /,entər'teɪn/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ei/.

C. compassion /kəm‘pæn/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì những từ có tận cùng là -ion thì trọng âm rơi vào ngay trước nó.

D. submarine /,sʌbmə‘ri:n/ hoặc /'sʌbməri:n/: từ này có hai cách đánh trọng âm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Food and drinks which strongly ______ the body can cause stress.

Xem đáp án » 20/03/2020 50,832

Câu 2:

To Hoa, her father is the greatest person in the world and he always sets a good _______ for her.

Xem đáp án » 20/03/2020 35,814

Câu 3:

In Viet Nam, you shouldn't ________ at somebody's house on the first day of the  New Year unless you have been invited by the house owner.

Xem đáp án » 20/03/2020 33,839

Câu 4:

They were so _________ about joining the local volunteer group that they couldn’t sleep last night

Xem đáp án » 20/03/2020 33,796

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We greatly respect  my teacher for all of the best things that she brought to us.

Xem đáp án » 20/03/2020 29,455

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

Local people have cut down the forests to make way for farming.

Xem đáp án » 20/03/2020 25,212

Câu 7:

_____ is wiping out many kinds of plants and animals.  

Xem đáp án » 20/03/2020 23,702

Bình luận


Bình luận