Câu hỏi:

08/05/2020 644

Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá.

Cách giải: Ngay từ đầu Việt Nam Quốc dân đảng đã nhận thức đúng hiện thực khách quan là phải tiến hành cuộc cách mạng bạo lực với thực dân Pháp thì mới giành được độc lập, tự chủ. Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương tiến hành “cách mạng bằng máu và sắt” với mục đích đoàn kết lực lượng để đẩy mạnh cách mạng dân tộc.

Chọn: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật nhất của phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 là

Xem đáp án » 08/05/2020 11,858

Câu 2:

Đâu là nhận xét đúng về giai cấp công nhân Việt Nam 

Xem đáp án » 08/05/2020 1,013

Câu 3:

Luận cương chính trị xác định động lực của cách mạng là

Xem đáp án » 08/05/2020 945

Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

Xem đáp án » 08/05/2020 839

Câu 5:

Tác phẩm lí luận đầu tiên vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là

Xem đáp án » 08/05/2020 566

Câu 6:

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập tại

Xem đáp án » 08/05/2020 413

Bình luận


Bình luận