Câu hỏi:

25/05/2022 13

When the old school friends met, a lot of happy memories ______ back.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kiến thức: Câu bị động cơ bản 

Giải thích: 

- Diễn tả sự việc đã xảy ra & kết thúc trong quá khứ => dùng thì quá khứ đơn. 

Cấu trúc bị động: was/were + P2 

- Diễn tả sự việc xảy ra & kết thúc rồi mới đến hành động khác xảy ra trong quá khứ => dùng quá khứ hoàn thành. 

Cấu trúc bị động: had been P2 

Tạm dịch: Khi những người bạn học cũ gặp lại, rất nhiều kỷ niệm vui buồn được ùa về.

Chọn B. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It can be seen that Urbanization has resulted in ______ problems besides the benefits.

Xem đáp án » 25/05/2022 83

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 25/05/2022 60

Câu 3:

I was going to have a go at parachuting but lost my nerve at the last minute.

Xem đáp án » 25/05/2022 42

Câu 4:

The word butchered in paragraph 3 is closest in meaning to _______.

Xem đáp án » 25/05/2022 40

Câu 5:

The scientists are encountering the difficulties of ______ of radioactive waste.

Xem đáp án » 25/05/2022 38

Câu 6:

Mark the letter 4, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

It is widely known that the excessive use of pesticides is producing a detrimental effect on the local groundwater. 

Xem đáp án » 25/05/2022 38

Câu 7:

Their daughter soon became a celebrated writer after the publication of her first novel.

Xem đáp án » 25/05/2022 38

Bình luận


Bình luận