• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

TỔNG ÔN Toán 9 - Cô Vương Thị Hạnh

Giáo viên: VietJack

CD1_BaiToanRutGon_DHV10.pdf Xem Download
CD2_GiaiHePhuongTrinh_DHV10.pdf Xem Download
CD3_GIAIBAITOANBANGCAHLAPHEPHUONGTRINH_DHV10.pdf Xem Download
CD4_GIAIBAITOANBANGCAHLAP_PHUONGTRINH_DHV10.pdf Xem Download
CD5_HAMSOBACNHAT_DHV10_2.pdf Xem Download
CD6_HAMSOBACHAI_TUONGGIAOHSBACNHAT_DHV10.pdf Xem Download
CD7_PTBACHAI_DHV10.pdf Xem Download
CD8_BATDANGTHUC.pdf Xem Download
HCD1_HeThucLuong.pdf Xem Download
HCD2_GocvoiDuongTron.pdf Xem Download
HCD3_TuGiacNoiTiep.pdf Xem Download
HCD4_DangThucHinhHoc.pdf Xem Download
HCD5_ThangHang.pdf Xem Download
HCD6_DongQuy.pdf Xem Download
HCD7_CucTriHinhHoc.pdf Xem Download
HCD8_HINH_KO_GIAN.pdf Xem Download

Bình luận

Loan Nguyễn
22:48 - 15/10/2020

Bai 11 sgk toan tập 1 lam kiêu j vây

trogiangvietjack
15:32 - 03/11/2020

Em tính các tỉ số lượng giác của góc B tức là em tính sin B, cos B, tan B và cotg B nhé. Hai góc A và B phụ nhau (A+B=90 độ) thì sin B = cos A, cos B = sin A...

Loan Nguyễn
22:48 - 15/10/2020

Bai 11 sgk toan tập 1 lam kiêu j vây

trogiangvietjack
14:22 - 03/11/2020

Tính các tỉ số lượng giác của góc B tức là em tính sin B, cos B, tan B và cotg B nhé. Hai góc A và B phụ nhau (A+B=90 độ) thì sin B = cos A, cos B = sin A...

Các khóa học khác của Giáo viên VietJack

Xem thêm