• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
CHƯƠNG 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
0/19

Vật Lý 10 - Thầy Lại Mạnh Quyết

Giáo viên: Lại Mạnh Quyết

BÀI 1 CHUYỂN ĐỘNG CƠ.pdf Xem Download
BÀI 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU.pdf Xem Download
BÀI 3 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.pdf Xem Download
BÀI 4 SỰ RƠI TỰ DO.pdf Xem Download
BÀI 5 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU.pdf Xem Download
BÀI 6 TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG.pdf Xem Download
BÀI 9 TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM.pdf Xem Download
BÀI 10 BA ĐỊNH LUẬT NIU – TƠN.pdf Xem Download
BÀI 11 LỰC HẤP DẪN – ĐỊNH LUẬT VẬN VẬT HẤP DẪN.pdf Xem Download
BÀI 13 LỰC MA SÁT.pdf Xem Download
BÀI 14 LỰC HƯỚNG TÂM.pdf Xem Download
BÀI 15 BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG.pdf Xem Download
BÀI 17 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG.pdf Xem Download
BÀI 18 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CÔ ĐỊNH.pdf Xem Download
BÀI 19.pdf Xem Download
BÀI 23 ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG.pdf Xem Download
BÀI 24 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT.pdf Xem Download
BÀI 25 ĐỘNG NĂNG.pdf Xem Download
BÀI 26 THẾ NĂNG.pdf Xem Download
BÀI 27 CƠ NĂNG.pdf Xem Download
BÀI 28 CẤU TẠO CHẤT – THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ.pdf Xem Download
BÀI 29 QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT.pdf Xem Download
BÀI 30 QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SÁC – LƠ.pdf Xem Download
BÀI 31 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG.pdf Xem Download
BÀI 32 NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG.pdf Xem Download
BÀI 33 CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC.pdf Xem Download

Bình luận