• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
Phần I. VÔ CƠ
0/28

Hóa 11 - Cô Nguyễn Thanh Thủy

Giáo viên: Nguyễn Thanh Thủy

ĐIỆN LI.pdf Xem Download
AXIT-bazo.pdf Xem Download
PH CỦA DUNG DICH.pdf Xem Download
MUỐI-PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI.pdf Xem Download
nito và hợp chất.pdf Xem Download
AXIT NITORIC.docx.pdf Xem Download
MUỐI NITORAT.pdf Xem Download
PHOT PHO VÀ HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO CHUẨN.pdf Xem Download
CACBON-SILIC VÀ HỢP CHÂT CỦA SILIC.pdf Xem Download
ANKEN.pdf Xem Download
ANKIN.pdf Xem Download
PHENOL.pdf Xem Download

Bình luận