• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
BÀI 4: LÍ THUYẾT PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP SỐ
0/1
BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
0/1

ÔN LUYỆN môn Toán 10 - Thầy Nguyễn Thành Trung

Giáo viên: Nguyễn Thành Trung

Bài 1. Mệnh đề - Tập Hợp.pdf Xem Download
ĐA_Bài 1. C1.pdf Xem Download
Bài 2.Tập Hợp.pdf Xem Download
ĐA_Bài 2. C1.pdf Xem Download
Bài 3. các phép toán tập hợp.pdf Xem Download
ĐA_Bài 3. C1.pdf Xem Download
Bài 4. C1.pdf Xem Download
ĐA_Bài 4. C1.pdf Xem Download
BÀI 5. SỐ GẦN ĐÚNG – SAI SỐ.pdf Xem Download
ĐA_Bài 5. C1.pdf Xem Download
BÀI 1.pdf Xem Download
ĐA_BÀI 1_CĐ2.pdf Xem Download
BÀI 2.pdf Xem Download
ĐA_BÀI 2_CĐ2.pdf Xem Download
BÀI 3.pdf Xem Download
ĐA_BÀI 3_CĐ2.pdf Xem Download
ĐA_BÀI 1_CĐ3.pdf Xem Download
BÀI 2_CĐ3.pdf Xem Download
ĐA_BÀI 2_CĐ3.pdf Xem Download
BÀI 3_CĐ3.pdf Xem Download
ĐA_BÀI 3_CĐ3.pdf Xem Download
BÀI 1_CĐ4.pdf Xem Download
DA_BÀI 1_CĐ4.pdf Xem Download
BÀI 2_CĐ4.pdf Xem Download
DA_BÀI 2_CĐ4.pdf Xem Download
BÀI 3_CĐ4.pdf Xem Download
DA_BÀI 3_CĐ4.pdf Xem Download
BÀI 4_CĐ4.pdf Xem Download
DA_BÀI 4_CĐ4.pdf Xem Download
BÀI 5_CĐ4.pdf Xem Download
DA_BÀI 5_CD4.pdf Xem Download
BÀI 1_CĐ5.pdf Xem Download
DA_BÀI 1_CĐ5.pdf Xem Download
BÀI 2_CĐ5.pdf Xem Download
DA_BÀI 2_CĐ5.pdf Xem Download
BÀI 3_CĐ5.pdf Xem Download
DA_BÀI 3_CĐ5.pdf Xem Download
BÀI 1_CĐ6.pdf Xem Download
DA_BÀI 1_CĐ6.pdf Xem Download
BÀI 2_CĐ6.pdf Xem Download
DA_BÀI 2_CĐ6.pdf Xem Download
BÀI 3_CĐ6.pdf Xem Download
DA_BÀI 3_CĐ6.pdf Xem Download
BÀI 4_CĐ6.pdf Xem Download
DA_BÀI 4_CĐ6.pdf Xem Download
BÀI 1_CĐ7.pdf Xem Download
DA_BÀI 1_CĐ7.pdf Xem Download
BÀI 2_CĐ7.pdf Xem Download
DA_BÀI 2_CĐ7.pdf Xem Download
BÀI 3_CĐ7.pdf Xem Download
DA_BÀI3_CĐ7.pdf Xem Download
DA_BÀI 1_CĐ8.pdf Xem Download
BÀI 1_CĐ8.pdf Xem Download
BÀI 2_CĐ8.pdf Xem Download
DA_BÀI 2_CĐ8.pdf Xem Download
BÀI 3_CĐ8.pdf Xem Download
DA_BÀI 3_CĐ8.pdf Xem Download

Bình luận

Nguyễn Minh Thư
22:12 - 16/03/2021

Em hỏi câu a ở phần Ví dụ 1 Dạng 1, tại sao phương trình tổng quát của AH lại bằng 1(x-2) -1(y-0)=0 chứ không phải 1(x-2) -1(y-0) + (-2×1-1×0) =0 ạ