• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
BÀI 4: LÍ THUYẾT PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP SỐ
0/1
BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
0/1

ÔN LUYỆN môn Toán 10 - Thầy Nguyễn Thành Trung

Giáo viên: Nguyễn Thành Trung

Bài 1. Mệnh đề - Tập Hợp.pdf Xem Download
ĐA_Bài 1. C1.pdf Xem Download
Bài 2.Tập Hợp.pdf Xem Download
ĐA_Bài 2. C1.pdf Xem Download
Bài 3. các phép toán tập hợp.pdf Xem Download
ĐA_Bài 3. C1.pdf Xem Download
Bài 4. C1.pdf Xem Download
ĐA_Bài 4. C1.pdf Xem Download
BÀI 5. SỐ GẦN ĐÚNG – SAI SỐ.pdf Xem Download
ĐA_Bài 5. C1.pdf Xem Download
BÀI 1.pdf Xem Download
ĐA_BÀI 1_CĐ2.pdf Xem Download
BÀI 2.pdf Xem Download
ĐA_BÀI 2_CĐ2.pdf Xem Download
BÀI 3.pdf Xem Download
ĐA_BÀI 3_CĐ2.pdf Xem Download
ĐA_BÀI 1_CĐ3.pdf Xem Download
BÀI 2_CĐ3.pdf Xem Download
ĐA_BÀI 2_CĐ3.pdf Xem Download
BÀI 3_CĐ3.pdf Xem Download
ĐA_BÀI 3_CĐ3.pdf Xem Download
BÀI 1_CĐ4.pdf Xem Download
DA_BÀI 1_CĐ4.pdf Xem Download
BÀI 2_CĐ4.pdf Xem Download
DA_BÀI 2_CĐ4.pdf Xem Download
BÀI 3_CĐ4.pdf Xem Download
DA_BÀI 3_CĐ4.pdf Xem Download
BÀI 4_CĐ4.pdf Xem Download
DA_BÀI 4_CĐ4.pdf Xem Download
BÀI 5_CĐ4.pdf Xem Download
DA_BÀI 5_CD4.pdf Xem Download
BÀI 1_CĐ5.pdf Xem Download
DA_BÀI 1_CĐ5.pdf Xem Download
BÀI 2_CĐ5.pdf Xem Download
DA_BÀI 2_CĐ5.pdf Xem Download
BÀI 3_CĐ5.pdf Xem Download
DA_BÀI 3_CĐ5.pdf Xem Download
BÀI 1_CĐ6.pdf Xem Download
DA_BÀI 1_CĐ6.pdf Xem Download
BÀI 2_CĐ6.pdf Xem Download
DA_BÀI 2_CĐ6.pdf Xem Download
BÀI 3_CĐ6.pdf Xem Download
DA_BÀI 3_CĐ6.pdf Xem Download
BÀI 4_CĐ6.pdf Xem Download
DA_BÀI 4_CĐ6.pdf Xem Download
BÀI 1_CĐ7.pdf Xem Download
DA_BÀI 1_CĐ7.pdf Xem Download
BÀI 2_CĐ7.pdf Xem Download
DA_BÀI 2_CĐ7.pdf Xem Download
BÀI 3_CĐ7.pdf Xem Download
DA_BÀI3_CĐ7.pdf Xem Download
DA_BÀI 1_CĐ8.pdf Xem Download
BÀI 1_CĐ8.pdf Xem Download
BÀI 2_CĐ8.pdf Xem Download
DA_BÀI 2_CĐ8.pdf Xem Download
BÀI 3_CĐ8.pdf Xem Download
DA_BÀI 3_CĐ8.pdf Xem Download

Bình luận

Dong Hien
14:08 - 24/04/2020

Một hình vuông có 4 đỉnh nằm trên hai đường thẳng x-2y+5=0 và x-2y +10 =0 , diện tích hình vuông là

trogiangvietjack
20:01 - 24/04/2020

.

Ảnh đính kèm

Dong Hien
14:11 - 24/04/2020

Cho hai điểm A(3;-4) và B(-2;1) và đường thẳng x-2y+1=0, tọa độ điểm C trên đường thẳng cho tam giác ABC vuông tại A là

trogiangvietjack
19:57 - 24/04/2020

.

Ảnh đính kèm

Dong Hien
18:20 - 25/04/2020

Thầy ơi

Ảnh đính kèm

trogiangvietjack
21:19 - 25/04/2020

.

Ảnh đính kèm

Dong Hien
18:25 - 25/04/2020

thầy ơi

Ảnh đính kèm

trogiangvietjack
21:14 - 25/04/2020

.

Ảnh đính kèm