• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

ÔN LUYỆN Toán 7 - Cô Vương Thị Hạnh

Giáo viên: VietJack

1- CHỦ ĐỀ 1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ.pdf Xem Download
2- CHỦ ĐỀ 2. CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ.pdf Xem Download
3- CHỦ ĐỀ 3. NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ.pdf Xem Download
4- CHỦ ĐỀ 4. BÀI TẬP TỔNG HỢP. CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ.pdf Xem Download
5- CHỦ ĐỀ 5. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ..pdf Xem Download
6- CHỦ ĐỀ 6- TÌM x THỎA MÃN ĐẲNG THỨC.pdf Xem Download
7- CHỦ ĐỀ 7. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ.pdf Xem Download
8 - CHỦ ĐỀ 8. TỈ LỆ THỨC.pdf Xem Download
9- CHỦ ĐỀ 9. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỂ CĂN BẬC HAI..pdf Xem Download
10- CHỦ ĐỀ 10. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN.pdf Xem Download
11- CHỦ ĐỀ 11. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỂ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN.pdf Xem Download
12- CHỦ ĐỀ 12. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax.pdf Xem Download
13- CHỦ ĐỀ 13.THỐNG KÊ.pdf Xem Download
14- CHỦ ĐỀ 14. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ. ĐƠN THỨC. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.pdf Xem Download
15- CHỦ ĐỀ 15. ĐA THỨC. CỘNG, TRỪ ĐA THỨC.pdf Xem Download
16- CHỦ ĐỀ 16. ĐA THỨC MỘT BIẾN. CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN.pdf Xem Download
1- CHUYÊN ĐỀ 1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH.pdf Xem Download
2- CHUYÊN ĐỀ 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.pdf Xem Download
3- CHUYÊN ĐỀ 3. CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG.pdf Xem Download
4- CHUYÊN ĐỀ 4. TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỂ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.pdf Xem Download
5- CHUYÊN ĐỀ 5. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC.pdf Xem Download
6- CHUYÊN ĐỀ 6. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC.pdf Xem Download
7- CHUYÊN ĐỀ 7. TAM GIÁC CÂN. TAM GIÁC ĐỀU.pdf Xem Download
8- CHUYÊN ĐỀ 8. CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG.pdf Xem Download
9- CHUYÊN ĐỀ 9. ĐỊNH LÍ PY-TA-GO. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG.pdf Xem Download
10- CHUYÊN ĐỀ 10. QUAN HỆ GIỮA GÓC, CẠNH, ĐƯỜNG XIÊN, HÌNH CHIẾU TRONG TAM GIÁC, BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC.pdf Xem Download
11- CHUYÊN ĐỀ 11. QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC.pdf Xem Download
12- CHUYÊN ĐỀ 12. ĐƯỜNG XIÊN, HÌNH CHIẾU TRONG TAM GIÁC.pdf Xem Download
13- CHUYÊN ĐỀ 13. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC.pdf Xem Download
14- CHUYÊN ĐỀ 14. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN.pdf Xem Download
15- CHUYÊN ĐỀ 15. TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC. BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC.pdf Xem Download
16- CHUYÊN ĐỀ 16. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA MỘT ĐOẠN THẲNG. BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC.pdf Xem Download
17- CHUYÊN ĐỀ 17. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên VietJack

Xem thêm


Người mua khóa học này cũng mua các khóa học dưới đây

Xem thêm