Câu hỏi:

11/03/2020 8,092

The man who lives opposite us sometimes comes _____ for a cup of coffee.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

- come over: ghé qua đâu

- come off st: ngã (xe, ngựa); tách khỏi cái gì

- come on: tiếp tục theo cách ai đó muốn, thay ai chơi trong 1 trận đấu

- come to: đến đâu
Tạm dịch: Người đàn ông sống đối diện chúng tôi thi thoảng ghé qua để uống 1 cốc cà phê.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

All his plans for starting his own business fell _____.

Xem đáp án » 11/03/2020 11,446

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
I didn’t know that you were at home. I didn’t drop in.

Xem đáp án » 11/03/2020 10,850

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
We decided to pay for the furniture on the installment plan.

Xem đáp án » 11/03/2020 9,982

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
At school, people always used to take the mickey out of him for having red hair.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,633

Câu 5:

Being well-dress and punctual can help you create a good _____ on your interview.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,550

Câu 6:

– Customer: “Can I have a look at that pullover, please?”
– Salesgirl: “_____.”

Xem đáp án » 11/03/2020 6,431

Bình luận


Bình luận