20 Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh cực hay có đáp án (Đề số 1)

  • 92130 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

across

“ac” của từ ‘across’ phát âm /ək/, các từ còn lại /æk/

across: /əˈkrɒs/
attract: /əˈtrækt/, actor : /ˈæk.tər/, factor: /ˈfæk.tər/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B
concept
“o” của từ ‘concept’ phát âm /ɒ/, các từ còn lại /ə/
concept: /ˈkɒn.sept/
collect: /kəˈlekt/, conceal: /kənˈsiːl/, consume: /kənˈsuːm/ 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 3.

Chú ý:

Trọng âm cố định thường rơi vào vần –eer.
Động từ đa âm tiết tận cùng –ize thì trọng âm thường cách âm tiết cuối 1 âm tiết, nhưng nếu chỉ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết cuối.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

“moustache” trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại âm tiết thứ nhất

Moustache: /məˈstɑːʃ/
Mushroom: /ˈmʌʃ.ruːm/, mountain: /ˈmaʊn.tɪn/, movement: /ˈmuːv.mənt/ 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
It was not until (A) the late 1970s when (B) these country people could enjoy (C) the benefits (D) of electricity.

Xem đáp án

Đáp án B

Sửa when thành that

Cấu trúc: It was not until … that: Mãi cho đến khi … thì…
Tạm dịch: Mãi đến cuối những năm 1970 thì người dân ở đất nước này mới có thể hưởng lợi ích của điện 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nuôi-cá Và Trồng-thêm-rau

.

1 năm trước

Lê Minh Thuỵ Vy

niceeeeeee
T

1 năm trước

Thái Trần

t

1 tháng trước

thu phương

Bình luận


Bình luận

Khang Đăng
11:27 - 03/07/2022

câu 14 đáp án C