Câu hỏi:

11/03/2020 8,554

Being well-dress and punctual can help you create a good _____ on your interview.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

impression

Cấu trúc make/create impression on somebody: gây ấn tượng cho ai

Effectiveness: hiệu quả

Pressure: áp lực

Employment: tuyển dụng
Tạm dịch: Ăn mặc gọn gang và đúng giờ có thể giúp bạn tạo ấn tượng tốt trong buổi phỏng vấn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

All his plans for starting his own business fell _____.

Xem đáp án » 11/03/2020 11,461

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
I didn’t know that you were at home. I didn’t drop in.

Xem đáp án » 11/03/2020 10,860

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
We decided to pay for the furniture on the installment plan.

Xem đáp án » 11/03/2020 10,009

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
At school, people always used to take the mickey out of him for having red hair.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,647

Câu 5:

The man who lives opposite us sometimes comes _____ for a cup of coffee.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,112

Câu 6:

– Customer: “Can I have a look at that pullover, please?”
– Salesgirl: “_____.”

Xem đáp án » 11/03/2020 6,437

Bình luận


Bình luận