Câu hỏi:

23/03/2022 126

Một hộp đựng 40 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 40. Rút ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ và 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó có đúng một thẻ mang số chia hết cho 6.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Công thức tính xác suất của biến cố A là: P(A)=nAnΩ.

Số chia hết cho 6 là số chia hết cho 2 và 3.

Giải chi tiết:

Số cách chọn 10 tấm thẻ bất kì trong 40 tấm thẻ đã cho là: nΩ=C4010cách chọn.

Gọi biến cố A: “Chọn được 5 tấm thẻ mang số lẻ và 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó có đúng 1 tấm thẻ chia hết cho 6”.

Số thẻ chia hết cho 6 được chọn trong các số: 6; 12; 18; 24; 30; 36.

nA=C205.C144.C61 cách chọn

P(A)=nAnΩ=C205C144C61C4010=1261147.

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABC  SA(ABC) và ABBC.Góc giữa hai mặt phẳng (SBC)  và (ABC)  là góc nào sau đây?

Xem đáp án » 23/03/2022 150

Câu 2:

Có hai bút chì màu, các bút chì khác nhau. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có 8 bút chì đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:

Xem đáp án » 23/03/2022 147

Câu 3:

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên R và có đồ thị hàm số  như hình vẽ bên dưới. Xét hàm số  và các mệnh đề sau:

I. Hàm số  có 3 điểm cực trị.

II. Hàm số  đạt cực tiểu tại

III. Hàm số  đạt cực đại tại

IV. Hàm số  đồng biến trên khoảng

V. Hàm số  nghịch biến trên khoảng

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị hàm số  như hình vẽ bên dưới (ảnh 1)

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?

Xem đáp án » 23/03/2022 143

Câu 4:

Cho hàm số y=ax4+bx2+c  có đồ thị như hình vẽ bên.

Cho hàm số   có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? (ảnh 1) 

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 23/03/2022 138

Câu 5:

Tìm m để hàm số y=13x3mx2+(m2m+1)x+1  đạt cực đại tại x=1.

Xem đáp án » 23/03/2022 131

Câu 6:

Cho hàm số f(x)=x33x2+1.  Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=|f(sinx+3cosx)+m|  có giá trị nhỏ nhất không vượt quá 5?

Xem đáp án » 24/03/2022 105

Bình luận


Bình luận