100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat cơ bản (P1)

  • 12889 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

A sai vì cacbohiđrat có công thức chung là Cn(H2O)m. (SGK 12 cơ bản – trang 60)


Câu 2:

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Xem đáp án

Đáp án C

Xenlulozơ, amilozơ là polisaccarit.

Glucozơ là monosaccarit.

Saccarozơ là đisaccarit


Câu 3:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Xem đáp án

Đáp án D

- Xenlulozơ là polisaccarit

- Saccarozơ  là đissaccarit.

- Glucozơ và fructozơ là monosaccrit


Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

Xem đáp án

Đáp án B

- Saccarozơ là đissaccarit.

- Glucozơ là monosaccrit.

- Tinh bột và xenlulozơ là polisaccarit


Câu 5:

Chất nào không bị thủy phân?

Xem đáp án

Đáp án B

Glucozơ là monosaccarit → Glucozơ là chất không bị thủy phân


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thanh Bùi

Hay

Bình luận


Bình luận


21:27 - 30/03/2020

đáp án sai