30 đề thi thử đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 12)

  • 208776 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án  B

Kiến thức về phát âm của phụ âm

A. dweller /‘dwələr/                                             C. overcrowded /,əʊvə'kraʊdɪd/

C. network /'netwɜ:k/                                           D. waste /weɪst/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án  B

Kiến thức về phát âm của đuôi -ed

A. learned /lɜ:nid/ (a): có học thức, thông thái, uyên bác

     learned /lɜ:nd /(Vpast): học

B. used /ju:st/

C. aged /eidʒid/ (a): cao tuổi, lớn tuổi

     aged /eidʒd/ (Vpast): trở nên già, làm cho già cỗi

D. cleaned /kli:nd/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án  B

Kiến thức về trọng âm

A. itinerary /aɪ'tɪnərəri/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên và trọng âm không rơi vào âm /ə/.

B. generate /'dʒenəreɪt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -ate làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

C. assignment /ə'saɪnmənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc hậu tố -ment không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ai/.

D. pollutant /pə'lu:tənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc hậu tố -ant không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /u:/.

=> Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết đầu, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. rhino /’raɪnəʊ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /əʊ/.

B. secure /sɪ’kjʊər/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm  đôi /ʊə/.

C. survive /sə’vaɪv/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm  đôi /ai/.

D. extinct /ɪk’stɪηkt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm rơi vào âm cuối nếu âm cuối kết thúc với từ hai phụ âm trở lên.

=> Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

 At the ______ level, you can join three-year or four-year colleges.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về từ vựng

A. primary /’praiməri/ (a): sơ đẳng, sơ cấp, tiểu học

B. secondary /’sekəndəri/ (a): trung học

C. postgraduate /,pəʊst'grædʒuət/ (a/n): sau khi tốt nghiệp đại học, sau đại học/ nghiên cứu sinh

D. undergraduate /,ʌndə'grædʒuət/ (n): sinh viên chưa tốt nghiệp

Tạm dịch: Ở cấp đại học, bạn có thể tham gia các trường cao đẳng ba năm hoặc bốn năm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

22%

7%

4%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngọc Hoài

2 năm trước

Thắng Phan

1 năm trước

Bùi Hậu

1 năm trước

Ngọc Trâm

H

1 năm trước

Hồng Nhung

T

1 năm trước

Trinh Gia Minh

dc

1 năm trước

trần tuấn tú

ok

1 năm trước

Thuỳ Dung

1 năm trước

Đỗ Tấn Phát

1 năm trước

Ebe Ling cutee

K

11 tháng trước

Karry Nguyen

k

9 tháng trước

khânthu le

N

8 tháng trước

Nguyên Phúc

8 tháng trước

Thái My

5 tháng trước

Minh Nhật

T

5 tháng trước

Thông Nguyen

5 tháng trước

Linh

L

4 tháng trước

Lê Đình Tuấn

T

4 tháng trước

Trâu Cái

N

4 tháng trước

Nguyen Minh

4 tháng trước

Ngân

L

3 tháng trước

Lê Nguyễn Thanh Lâm

B

2 tháng trước

Bùi Khánh Huyền

L

2 tháng trước

Lê Thị Quỳnh Như

N

2 tháng trước

Nguyễn Tuệ Anh

Có mấy câu đề không giống giải thích/bị trùng. Nhưng kiến thức cung cấp rất ổn áp nha
N

1 tháng trước

Nguyen Duong Xuan

đề sai nhiều quá á
D

1 tháng trước

DGLocSon

sai nhiều câu

Bình luận


Bình luận