20 Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh cực hay có đáp án (Đề số 2)

  • 92301 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Phát âm là /ei/, các từ còn lại phát âm là /æ/

A. acronym: /ˈæk.rə.nɪm/

B. admirable: /ˈæd.mɪ.rə.bəl/

C. asset: /ˈæs.et/
D. agency: /ˈeɪ.dʒən.si/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Phát âm là /t/ các từ còn lại /id/

A. wicked: /ˈwɪk.ɪd/

B. shocked: /ʃɑkt/

C. ragged: /ˈræɡ.ɪd/
D. legged: /leɡid/ 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A
Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Trọng âm rơi âm tiết 1, các từ còn lại âm tiết 2

A. perversity: /pə'və:siti/

B. supervisor: /ˈsuː.pə.vaɪ.zər/

C. miraculous: /mɪˈræk.jə.ləs/
D. conventional: /kənˈven.ʃən.əl/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Neither (A) the director nor any (B) members of the staff is (C) working overtime (D) today.

Xem đáp án

Đáp án C

is

Sửa is => are

Cấu trúc: Neither… nor …: không … mà cũng không, cả hai đều không

Động từ được chia theo danh từ gần nó nhất, danh từ đó là đây là any members of the staff là danh từ số nhiều
Tạm dịch: Không phải giảm đốc mà cũng không phải là bất cứ thành viên nào trong số các nhân viên đang làm thêm giờ hôm nay cả.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nuôi-cá Và Trồng-thêm-rau

.

1 năm trước

Lê Minh Thuỵ Vy

niceeeeeee
T

1 năm trước

Thái Trần

t

1 tháng trước

thu phương

Bình luận


Bình luận

Thanh Tùng
22:42 - 30/07/2020

Kém

Thanh Tùng
10:02 - 31/07/2020

đề như rác