20 Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh cực hay có đáp án (Đề số 4)

  • 93654 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Phát âm là /ik/, các từ còn lại /ig/

A. extinction: /ɪkˈstɪŋk.ʃən/

B. exhibit: /ɪɡˈzɪb.ɪt/

C. exhaustion: /ɪɡˈzɔːs.tʃən/
D. exist: /ɪɡˈzɪst/ 


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Phát âm là /dʒ/ các từ còn lại /d/

A. document: /ˈdɒk.jə.mənt/

B. education: /ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən/

C. endangered: /ɪnˈdeɪn.dʒəd/
D. secondary: /ˈsek.ən.dri/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Trọng âm rơi vào âm tiết 3, các từ còn lại âm tiết 2

A. enthusiast: /ɪnˈθjuː.zi.æst/

B. statistics: /stəˈtɪs•tɪks/

C. philosophy: /fɪˈlɒs.ə.fi/
D. sociology: /ˌsəʊ.siˈɒl.ə.dʒi/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Trọng âm rơi vào âm tiết 3, các từ còn lại âm tiết 4

A. misunderstand: /ˌmɪs.ʌn.dəˈstænd/

B. misbehavior: /ˌmɪs.bɪˈheɪv/

C. responsibility: /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/
D. characteristic: /ˌkær.ək.təˈrɪs.tɪk/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nuôi-cá Và Trồng-thêm-rau

.

1 năm trước

Lê Minh Thuỵ Vy

niceeeeeee
T

1 năm trước

Thái Trần

t

2 tháng trước

thu phương

Bình luận


Bình luận