30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 11)

  • 133145 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A 

Kiến thức về cách phát âm đuôi - ed

A. established /ɪ'stæblɪt/                                     
B. destroyed /dɪ'strɔɪd/

C. encouraged /ɪn'kʌrɪdʒd/      
D. remembered /rɪ'membərd/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về phát âm của nguyên âm

A. savour /’seɪvər/                                              
B. devour /dɪ'vaʊər/

C. favour /'feɪvər/
D. flavour /'fleɪvər/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C; or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D  

 Kiến thức về trọng âm

A. ailment /'eɪ1mənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm rơi vào nguyên âm đôi /ei/.

B. process /'pra:ses/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /a:/.

C. velcro /'velkrəʊ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /əʊ/.

D. address /ə'dres/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.

=> Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C; or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về trọng âm

A. dominant /'dɒmɪnənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

B. introduce/,ɪntrə'dʒu:s/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /u:/.

C. faraway/'fa:rəweɪ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc với từ ghép trọng âm thường rơi vào từ đầu.

D. dishwasher /'dɪ∫,wa:ə/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc với danh từ ghép thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

=> Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

After marriage, Mrs. Hoa always keeps a good _____ with her mother-in-law.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về cụm động từ

Keep/have a good relationship with sb: co mối quan hệ tốt với ai đó

Tạm dịch: Sau lễ cưới, Cô Hoa luôn giữ mối quan hệ tốt với mẹ chồng của mình.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

1 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

12 tháng trước

Nguyen Nhu

L

7 tháng trước

Linh Nguyễn

5 tháng trước

We purple BTS

5 tháng trước

Đỗ Phương

A

4 tháng trước

Ang Thư

C

2 tháng trước

Cấn Uyên

2 tuần trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận