30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 29)

  • 133140 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer for each of the blanks.

      Education was not formally intergrated into the European Union policy portfolio until the 1993 Masstricht Treatry, although the first Community legislation with an impact on the education sector was adopted as long as the 1960s. These early (1)_________ dealt with mutual recorgnition of qualifications.Achieving recognition by one member state of a qualification obtained in another was an important pre-condition for implementing the free movement of workers.

      Citizens of EU (2) _________ who are students now enjoy the same rights to access (3)_________ higher education in all member states as they do in their home counry, provided that they have the relevant qualifications for entry. Growing numbers of student (4)_________ activities have been developed, of (5)_________the oldest and most famous is 1987 Earsmus programe. By recognising course credits, Erasmus allows university students to study for one year in a different member state. A seperate programe, Leonardo, gives young school leavers, students and graduates the chance to receive vocational training.

Điền vào số (2)

Xem đáp án

Đáp án là B

Citizens of EU countries: công dân của các nước châu Âu Các từ còn lại: province: tỉnh; organization: tổ chức; agency: cơ quan


Câu 4:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer for each of the blanks.

      Education was not formally intergrated into the European Union policy portfolio until the 1993 Masstricht Treatry, although the first Community legislation with an impact on the education sector was adopted as long as the 1960s. These early (1)_________ dealt with mutual recorgnition of qualifications.Achieving recognition by one member state of a qualification obtained in another was an important pre-condition for implementing the free movement of workers.

      Citizens of EU (2) _________ who are students now enjoy the same rights to access (3)_________ higher education in all member states as they do in their home counry, provided that they have the relevant qualifications for entry. Growing numbers of student (4)_________ activities have been developed, of (5)_________the oldest and most famous is 1987 Earsmus programe. By recognising course credits, Erasmus allows university students to study for one year in a different member state. A seperate programe, Leonardo, gives young school leavers, students and graduates the chance to receive vocational training.

Điền vào số (4)

Xem đáp án

Đáp án là A

exchange activities: các hoạt động giao lưu

Các từ còn lại: change: thay đổi; trade: buôn bán; replace: thay thế

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

1 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

12 tháng trước

Nguyen Nhu

L

7 tháng trước

Linh Nguyễn

5 tháng trước

We purple BTS

5 tháng trước

Đỗ Phương

A

4 tháng trước

Ang Thư

C

2 tháng trước

Cấn Uyên

2 tuần trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận