30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 15)

  • 134027 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về phát âm của phụ âm

A. bachelor /’bætələ/                                          
B. chapter /'tæptə/

C. chemistry /'kemistri/  
D. teacher /'ti:tə/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về cách phát âm đuôi -es

A. bushes /bʊiz/                                                 
B. wishes /wiiz/

C. researches /ri'sə:tiz/   
D. headaches /'hedeɪks/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A. upset /ʌp'set/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc động từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

B. preserve /pri'zə:v/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ə:/.

C. rhino /'rainou/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ai/.

D. expand /ɪk'spænd/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào âm cuối khi nó kết thúc từ hai phụ âm trở lên.

=> Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về trọng âm

A. benefit /'benəfit/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

B. pesticide /'pestɪsʌɪd/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -cide làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

C. Cinema /'sinəmə/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đâu.

D. aquatic /ə‘kwætik/ : từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

=> Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

Hoang ______ his email four times a week in order not to miss anything important.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về thì của động từ

Dấu hiệu nhận biết: four times a week => thì hiện tại đơn

Tạm dịch: Hoàng kiểm tra email của anh ấy bốn lần một tuần để không bỏ lỡ những thứ quan trọng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

1 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

1 năm trước

Nguyen Nhu

L

7 tháng trước

Linh Nguyễn

6 tháng trước

We purple BTS

5 tháng trước

Đỗ Phương

A

4 tháng trước

Ang Thư

C

3 tháng trước

Cấn Uyên

3 tuần trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận