30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 14)

  • 136167 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về nguyên âm ngắn

A. culture /kʌltər/                                               
B. student /'stju:dnt/

C. institution /,ɪnstɪ'tju:n/       
D. university /,ju:nɪ’vɜ:səti/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về cách phát âm đuôi -s/es

A. kites /kaɪts/                                                     
B. hopes /həʊps/

C. balls /bɔ:lz/      
D. kicks /kɪks/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về trọng âm

A. shadow /’ædəʊ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo nguyên tắc không bao giờ rơi vào âm /əʊ/.

B. lifelong /'laɪɒŋ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo nguyên tắc trọng âm rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/.

C. worship /'wɜ:ɪp/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo nguyên tắc trọng âm rơi vào nguyên âm dài /ɜ:/.

D. unique /ju'ni:k/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo nguyên tắc trọng âm rơi vào nguyên âm dài /i:/.

=> Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 4:

Mark the letter A, B, G or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về trọng âm

A. decorate /‘dekəreɪt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo nguyên tắc -ate làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

B. disable /dis'eɪbl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo nguyên tắc trọng âm rơi vào nguyên âm đôi /eɪ/.

C. privacy /'prɪvəsi/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.Vì theo nguyên tắc tất cả các âm mà ngắn nhất thì rơi vào âm tiết thứ nhất.

D. integrate /'ɪntɪgreɪt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo nguyên tắc đuôi -ate làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

=> Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

They had a global ______ hit with their album concept about “The dark side of the Moon”.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về cụm từ cố định

A smash hit: sự thành công, sự thắng lợi

Tạm dịch: Họ đã có một sự thành công vang dội toàn cầu với tuyển tập các ca khúc mang chủ đề “The dark side of the moon”.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

2 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

1 năm trước

Nguyen Nhu

L

8 tháng trước

Linh Nguyễn

7 tháng trước

We purple BTS

7 tháng trước

Đỗ Phương

A

6 tháng trước

Ang Thư

C

4 tháng trước

Cấn Uyên

2 tháng trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận

Thùy Dung
16:15 - 07/06/2020

đáp án 1 kiểu giải thích lại kiểu khác