30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 19)

  • 133138 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark  the  letter  A,  B,  C  or  D  on  your  answer  sheet  to  indicate  the  word  whose underlined part is pronounced differently from the other three in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Từ historic có phần gạch chân được phát âm là /h/, các từ còn lại h không được phát âm ( âm câm)


Câu 2:

Mark  the  letter  A,  B,  C  or  D  on  your  answer  sheet  to  indicate  the  word  whose underlined part is pronounced differently from the other three in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Từ parents có phần gạch chân được phát âm là /s/, các từ còn lại có phần gạch chân  được phát âm là /z/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Từ photography có trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, các từ còn lại nhấn âm thứ ba.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Từ mausoleum có trọng âm rơi âm tiết thứ ba, các từ còn lại nhấn âm thứ hai.


Câu 5:

Robert _______in three important water polo games so far.

Xem đáp án

Đáp án A

so far: dấu hiệu của thì hiên tại hoàn thành


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

1 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

12 tháng trước

Nguyen Nhu

L

7 tháng trước

Linh Nguyễn

5 tháng trước

We purple BTS

5 tháng trước

Đỗ Phương

A

4 tháng trước

Ang Thư

C

2 tháng trước

Cấn Uyên

2 tuần trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận