Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 3)

  • 58693 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

A. cough /kɒf/

B. ground /ɡraʊnd/

C. house /haʊs/

D. mouth /maʊθ/

[ou] trong phương án A được phát âm là /ɒ/, các phương án còn lại [ou] phát âm là /aʊ/.

Chọn A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

A. garbage /ˈɡɑːbɪdʒ/

B. doubt /daʊt/

C. climb /klaɪm/

D. debt /det/

[b] trong phương án A được phát âm là /b/, các phương án còn lại [b] không được phát âm.

Chọn A


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. unselfish /ʌnˈselfɪʃ/

B. sympathy /ˈsɪmpəθi/

C. quality /ˈkwɒləti/

D. principle /ˈprɪnsəpl/

Quy tắc:

Khi thêm tiền tố “un-” không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Danh từ có 3 âm tiết => trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất

Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/

B. entertain /ˌentəˈteɪn/

C. successful /səkˈsesfl/

D. millionaire /ˌmɪljəˈneə(r)/

Quy tắc:

Tiền tố intro- , enter - không làm ảnh hưởng đến trọng âm gốc của từ.

Hậu tố -ful không làm thay đổi trọng âm của từ.

Từ có âm tận cùng là –naire thì trọng rơi vào chính nó.

Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3.

Chọn C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Because of electronic publishing, ______ will disappear in the next 25 years.

Xem đáp án

Kiến thức kiểm tra: Mạo từ

book (n): quyển sách => danh từ đếm được

Khi ám chỉ những quyển sách nói chung => books

Tạm dịch: Bởi vì có sự xuất bản sách điện tử, sách truyền thống sẽ biến mất trong vòng 25 năm nữa.

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

5 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận