Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 7)

  • 59810 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. initiate /ɪˈnɪʃieɪt/

B. ideal /aɪˈdiːəl/

C. item /ˈaɪtəm/

D. identify /aɪˈdentɪfaɪ/

[i] trong phương án A được phát âm là /ɪ/, các phương án còn lại [i] phát âm là /aɪ/.

Chọn A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. holiday /ˈhɒlədeɪ/

B. honest /ˈɒnɪst/

C. height /haɪt/

D. hobby /ˈhɒbi/

[h] trong phương án B không được phát âm (âm câm), các phương án còn lại [h] được phát âm là /h/.

Chọn B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. number /ˈnʌmbə(r)/

B. assure /əˈʃʊə(r)/

C. travel /ˈtrævl/

D. rapid /ˈræpɪd/

Quy tắc:

Thông thường, 1 từ có 2 âm tiết vừa là danh từ, vừa là động từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Động từ 2 âm tiết bắt đầu bằng a- thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Tính từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1.

Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn B


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. catastrophe /kəˈtæstrəfi/

B. agriculture /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/

C. dictionary /ˈdɪkʃənri/

D. supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/

Quy tắc:

Từ tận cùng bằng –trophe thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

Hậu tố -or không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

The conference was organized for all of the ________ teachers in the city.

Xem đáp án

Kiến thức kiểm tra: Từ loại

history (n): lịch sử, môn lịch sử

=> history teacher (danh tư ghép): giáo viên môn lịch sử

historic (adj): có tầm vóc lịch sử, có tầm quan trọng trong lịch sử (a historic building)

historical (adj): thuộc về lịch sử (historical events)

historian (n): nhà sử học

Tạm dịch: Hội thảo được tổ chức cho giáo viên dạy bộ môn lịch sử trong toàn thành phố.

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

7 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận