Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 21)

  • 58717 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word having different stress from the others in each of the following questions

Xem đáp án

D

A. rapidly /ˈræpɪdli/      

B. comfortably /ˈkʌmftəbli/    

C. fluently /ˈfluːəntli/     

D. necessarily /ˌnesəˈserəli/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ3, còn lại rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word having different stress from the others in each of the following questions

Xem đáp án

B

A. politician /ˌpɒləˈtɪʃn/

B. genetics /dʒəˈnetɪks/  

C. artificial /ˌɑːtɪˈfɪʃl/     

D. controversial /ˌkɒntrəˈvɜːʃl/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết thứ3.

Chọn B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following question.

Xem đáp án

A

A. accurate /ˈækjərət/    

B. account /əˈkaʊnt/      

C. accept /əkˈsept/        

D. accuse /əˈkjuːz/

Từ gạch chân trong câu A phát âm /æ/còn lại đọc là /ə

Chọn A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following question.

Xem đáp án

C

A. talks /tɔːks/     

B. takes /teɪks/     

C. decides /dɪˈsaɪdz/      

D. completes /kəmˈpliːts/

Từ gạch chân trong câu C phát âm là /z /còn lại đọc là /s/

Chọn C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

- “ Has an annoucement been made about the eight o’clock flight to Paris?”

- “____________________”

Xem đáp án

A

Tạm dịch:

“Vừa có một thông báo được thực hiện về chuyến bay tám giờ tới Paris phải không?”

“___________”

A. Vẫn chưa

B. Có, đó là

C. Tôi không nghĩ rằng

D. Xin lỗi, tôi không có

=> Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

5 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận