Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 23)

  • 59812 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

B

A. represented /ˌreprɪˈzentid/  

B. biography /baɪˈɒɡrəfi/        

C. indirectly /ˌɪndəˈrektli/       

D. entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 3.

=>Chọn B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

A

A. obligatory /əˈblɪɡətri/

B. geographical /ˌdʒiːəˈɡræfɪkl/        

C. international /ˌɪntəˈnæʃnəl/ 

D. undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒuət/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết thứ 3 .

=>Chọn A


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

C

A. educate /ˈedʒukeɪt/    

B. eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt/  

C. certificate /səˈtɪfɪkət/ 

D. dedicate /ˈdedɪkeɪt/

Từ gạch chân trong câu C phát âm /ə/còn lại đọc là /

=>Chọn C


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

D

A. initiate /ɪˈnɪʃieɪt/        

B. substantial /səbˈstænʃl/      

C. attention /əˈtenʃn/     

D. particular /pəˈtɪkjələ(r)/

Từ gạch chân trong câu D phát âm là /t /còn lại đọc là /ʃ/

=>Chọn D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Jim invited Helen to visit his gardens.

– Helen. “I love your gardens. The plants are well taken care of!”

– Jim. “Thanks. Yes, I suppose I've always _______.”

Xem đáp án

B

Tạm dịch:

Jim mời Helen đến thăm khu vườn của mình.

- Helen. Tôi yêu khu vườn của bạn. Các cây được chăm sóc thật tốt!

- Jim. "Cảm ơn. Có, tôi cho rằng tôi luôn luôn ___.

A. có tài trồng vường

B. để tự nhiên theo cách của nó

C. làm cho tôi thiếu tiền

D. chọn một công việc mà không ai muốn 

=> Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

7 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận