Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 5)

  • 59808 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. houses /ˈhaʊzɪz/

B. rises /raɪzɪz/

C. horses /hɔːsɪz/

D. chooses /tʃuːzɪz/

[ses] trong phương án C được phát âm là /sɪz/, các phương án còn lại [ses] phát âm là /zɪz/.

Chú ý: house /haʊs/ => houses /ˈhaʊzɪz/

Chọn C


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. anger /ˈæŋɡə(r)/

B. hungry /ˈhʌŋɡri/

C. evening /ˈiːvnɪŋ/

D. single /ˈsɪŋɡl/

[ng] trong phương án A được phát âm là /ŋ/, các phương án còn lại [ng] được phát âm là /ŋɡ/

Chọn C


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

B. necessary /ˈnesəsəri/

C. economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/

D. education /ˌedʒuˈkeɪʃn/

Quy tắc:

Khi thêm hậu tố -ment thì trọng âm của từ gốc không đổi.

Những từ có tận cùng là đuôi –ic, -tion thì trọng âm rơi vào âm tiết ở trước các đuôi này.

Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3.

Chọn B


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. powerful /ˈpaʊəfl/

B. conference /ˈkɒnfərəns/

C. condition /kənˈdɪʃn/

D. difficult /ˈdɪfɪkəlt/

Quy tắc:

Khi thêm hậu tố -ful thì trọng âm của từ gốc không đổi.

Từ có 3 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Những từ có tận cùng là đuôi –ic, -tion thì trọng âm rơi vào âm tiết ở trước các đuôi này.

Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

In most social situations, _______ informality is appreciated.

Xem đáp án

Kiến thức kiểm tra: Mạo từ

informality (n): sự không quá trang trọng, sự thân thiết

=> danh từ không đếm được, một khái niệm trừu tượng (chỉ chung)

=> không dùng mạo từ

Tạm dịch: Trong phần lớn các tình huống xã hội, sự thân mật thường được người ta hoan nghênh.

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

7 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận