Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 11)

  • 59809 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

A. hear /hɪə(r)/

B. dear /klɪə(r)/

C. pear /peə(r)/

D. clear /klɪə(r)/

[ea] trong phương án C được phát âm là /eə/, các phương án còn lại [ea] phát âm là /ɪə/.

Chọn C


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

A. yogurt /ˈjɒɡət/

B. yesterday /ˈjestədeɪ/

C. yearly /ˈjɪəli/

D. psychology /saɪˈkɒlədʒi/

[y] trong phương án D phát âm là /aɪ/, các phương án còn lại [y] được phát âm là /j/.

Chọn D


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. tuition /tjuˈɪʃn/

B. educate /ˈedʒukeɪt/ 

C. physical/ˈfɪzɪkl/

D. summary /ˈsʌməri/

Quy tắc:

Những từ tận cùng bằng –tion, -ical thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước nó.

Những từ tận cùng bằng –ate thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. believe /bɪˈliːv/

B. confide /kənˈfaɪd/

C. certain /ˈsɜːtn/

D. reward /rɪˈwɔːd/

Quy tắc:

Động từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2.

Tính từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Những từ có 2 âm tiết mà vừa là danh từ, vừa là động từ thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1.

Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Mrs. Robinson _______ great pride in her cooking.

Xem đáp án

Kiến thức kiểm tra: Sự kết hợp từ

take pride of sth: tự hào về điều gì

Tạm dịch: Bà Robinson rất tự hào về khả năng nấu nướng của bà ấy.

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

7 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận