Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 14)

  • 58692 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

B

A.   Opponent /ə'pəʊnənt/ 

B.   Habitat  /'hæbitæt/

C.   Contribute /kən'tribju:t/ 

D.   Eternal /i'tɜ:nl/ 

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

C

A.   Cognition /kɒg'ni∫n/

B.   Position /pə'zi∫n/  

C.   Recommend  /rekə'mend/  

D.   commitment  /kə'mitəmənt/ 

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là âm tiết thứ 2.

Chọn C


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined sound that is pronounced differently from the rest

Xem đáp án

B

A.   soon /su:n/ 

B.   flood /flʌd/

C.   pool /pu:l/ 

D.   fool /fu:l/

Từ gạch chân trong câu B phát âm là /ʌ/  còn lại đọc là / u:/

Chọn B


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined sound that is pronounced differently from the rest

Xem đáp án

A

A.   center /'sentə[r]/

B.   carry/'kæri/

C.   score /skɔ:[r]/ 

D.   cake /keik/

Từ gạch chân trong câu A phát âm là /s/  còn lại đọc là /k/

Chọn A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

“Have a nice weekend!” – “Thank you. ______.”

Xem đáp án

C

“Chúc bạn cuối tuần vui vẻ” – “ Cảm ơn,______”

A.   tôi cũng vậy

B.   bạn cũng vậy ( sai ngữ pháp)

C.   bạn cũng vậy

D.   bạn cũng vậy (sai ngữ pháp

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

5 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận