Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh có đáp án (Đề số 13)

  • 59811 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

D

Humorous /'hju:mərəs/ 

Educator /'edjʊkeitə[r]/

Organism /'ɔ:gənizəm/ 

contaminate /kən'tæmineit/  

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ1.

Chọn D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

D

Contrary  /'kəntrəri/ 

Graduate /'grædʒuət/

Document /'dɒkjʊmənt/

attendance /ə'tendəns/ 

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết thứ 1.

Chọn D


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined sound that is pronounced differently from the rest

Xem đáp án

B

Purity /'pjʊərəti/ 

Burning /'bɜ:niŋ/

Cure /kjʊə[r]/ 

Durable /'djʊərəbl/ 

Từ gạch chân trong câu B phát âm / ɜ:/còn lại đọc là /jʊ/ 

Chọn B


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined sound that is pronounced differently from the rest

Xem đáp án

D

See /si:/ 

Seen /si:n/ 

Sportman /spɔ:t mæn/

sure /∫ʊə[r]/ 

Từ gạch chân trong câu D phát âm là /∫/còn lại đọc là /s/

Chọn D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges

"Mum! I've got 10 point on the test." "____________"

Xem đáp án

C

Tạm dịch:

“ Mẹ, con được 10 điểm trong bài kiểm tra”.  “________”

A. Cách tốt

B. Con đúng

C. Con giỏi lắm

D. Oh, thật may mắn

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Lan Anh

việc tổng hợp các đề thi thử rất hữu ích cho ôn tập thi. các đề rất hay
T

7 tháng trước

Thuỳ Linh

Bình luận


Bình luận