Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 2)

  • 76478 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chú ý: Trọng âm thường trước vần –tial.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chú ý: Danh từ đa âm tiết có tận cùng –ate thì trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiết.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

All of (A) the mammals, dolphins are undoubtedly (B) among (C) the friendly (D) to human.

Xem đáp án

Đáp án A

Sửa All of à Of all

Theo nghĩa của câu thì all of đi theo câu không phù hợp

All of: tất cả (các loài động vật có vú)

Of all: trong số tất cả (các loài động vật có vú)

Tạm dịch: Trong số tất cả các loài động vật có vú, cá heo là chắc chắn là loài vật thân thiện với con người


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ngoc Duc Nguyen
15:33 - 30/07/2022

good