Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 4)

  • 74848 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Had the committee members considered the alternatives more carefully, they would have realized that the second was better as the first.

Xem đáp án

Đáp án D

As the first -> than the first

Cấu trúc so sánh hơn: better + than

Tạm dịch: Nếu các thành viên hội đồng xem xét các phương án một cách cẩn thận hơn, họ sẽ nhận ra rằng phương án 2 sẽ tốt hơn phương án 1


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The news of the decision to invade with armed forces were not well received by the citizens.

Xem đáp án

Đáp án A

Were -> was

Chủ ngữ của động từ “was” ở đây là danh từ không đếm được “the news” tin tức

Tạm dịch: Tin tức về việc quyết định xâm lược bằng vũ trang không được người dân ủng hộ lắm


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

While this is not the most popular course offered at the university, just like many others classes that have low attendance in spite of their importance, at least several classes are always available.

Xem đáp án

Đáp án A

Others -> other

Cấu trúc other + Noun (plural): cái gì khác. Còn others (những cái khác) thì đứng một mình, không cần danh từ theo sau

Tạm dịch: Trọng khi đây không phải là khoá học phổ biến nhất được đưa ra bởi trường đại học, chỉ như các lớp học khác có tỉ lệ đến lớp học rất thấp dù môn học đó quan trọng, thì ít nhất nhiều lớp học luôn có sẵn.


Câu 4:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 4 to 8. Fill in the appropriate word in question 4

Lunch is for sharing

Mimi Ito carefully puts together her children's packed lunches each morning. She then photographs them on her cameraphone and (4) _______ the pictures on her online blog. In this way, Mimi is able to keep a record of meals that she is proud of, and hungry websurfers get the chance to look at her mouth-watering creations. For these are no ordinary lunches, Mimi prepares what are (5) _______ as bento meals for her children.

A bento is a single-portion Japanese takeaway meal that traditionally consists of rice, fish or meat, with vegetables on the side. In Japan, they are normally served in distinctive trays divided into sections for the different parts of the meal. Mimi thinks that children in (6) _______ enjoy having small compartments with little bits of food that are (7) _______ to their small appetites. However, if we think of the excitement that many of us feel when our airline meal arrives, it's easy to understand the fascination.

Mimi was born in Japan and currently lives in the USA. She is fairly health (8) _______, but believes that having wide tastes and finding pleasure in food is important. She thinks that it's possible to focus on that whilst at the same time also eating healthily.

Xem đáp án

Đáp án B

Post: đăng (bài) lên trang web, trang cá nhân…

Mail: gửi mail

Send: gửi

Deliver: phát đi

Tạm dịch: Sau đó cô ấy chụp ảnh bằng camera điện thoại và đăng những bức ảnh đỏ lên blog của cô ấy


Câu 5:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 4 to 8. Fill in the appropriate word in question 5

Lunch is for sharing

Mimi Ito carefully puts together her children's packed lunches each morning. She then photographs them on her cameraphone and (4) _______ the pictures on her online blog. In this way, Mimi is able to keep a record of meals that she is proud of, and hungry websurfers get the chance to look at her mouth-watering creations. For these are no ordinary lunches, Mimi prepares what are (5) _______ as bento meals for her children.

A bento is a single-portion Japanese takeaway meal that traditionally consists of rice, fish or meat, with vegetables on the side. In Japan, they are normally served in distinctive trays divided into sections for the different parts of the meal. Mimi thinks that children in (6) _______ enjoy having small compartments with little bits of food that are (7) _______ to their small appetites. However, if we think of the excitement that many of us feel when our airline meal arrives, it's easy to understand the fascination.

Mimi was born in Japan and currently lives in the USA. She is fairly health (8) _______, but believes that having wide tastes and finding pleasure in food is important. She thinks that it's possible to focus on that whilst at the same time also eating healthily.

Xem đáp án

Đáp án D

Cấu trúc: tobe known as: được biết đến như là

Tạm dịch: Mimi chuẩn bị bữa ăn được biết đến như là cơm hộp bento (cơm hộp được trang trí đẹp mắt của Nhật) cho các con của cô ấy


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận