Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 8)

  • 74867 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Âm ‘a’ phát âm là /æ/, các từ còn lại phát âm là /eɪ/

- natural: /ˈnætʃ.ər.əl/

- entertain: /en.təˈteɪn/, educate: /ˈedʒ.u.keɪt/, changeable: /ˈtʃeɪn.dʒə.bəl/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Đuôi ‘ed’ phát âm là /d/, các từ còn lại phát âm là /t/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các từ còn lại âm tiết 3

- arithmetic: /əˈrɪθ.mə.tɪk/

- electronic: /ˌel.ekˈtrɒn.ɪk/, systematic: /ˌsɪs.təˈmæt.ɪk/, automatic: /ˌɔː.təˈmæt.ɪk/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

One another (A) surprising (B) method of forest conservation is (C) controlled cutting (D) of trees.

Xem đáp án

Đáp án A

Sửa One another => another

- another + N đếm được số ít: một cái khác nữa, 1 người khác nữa

- one another: lẫn nhau. Dùng one another để chỉ sự tương tác qua lại lẫn nhau giữa 3 đối tượng trở lên

Tạm dịch: Một phương pháp bảo vệ rừng đáng ngạc nhiên khác nữa là cắt cây có kiểm soát


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận