Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 14)

  • 74783 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

A. aboard /əˈbɔːd/ (adv): lên/ vào (tàu/ thuyền/ máy bay/ xe buýt)

B. keyboard /ˈkiːbɔːd/ (n): bàn phím; phím

C. cupboard /ˈkʌbəd/ (n): tủ bếp, chạn bếp

D. overboard /ˈəʊvəbɔːd/ (adv): xuống nước, xuống biển


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chú ý: Động từ tận cùng –ise trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiết.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chú ý: Trọng âm thường trước vần –ious, -ic, -cious.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận