Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 3)

  • 74781 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án: C. defeated: /dɪˈfiːtid/

A. finished: /'finiʃt/

B. developed: /di'veləpt/

D. looked: /lʊkt/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án: D. basic: /ˈbeɪ.sɪk/

A. hesitate: /ˈhez.ɪ.teɪt/

B. reserve: /rɪˈzɝːv/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án: D. channel: /ˈtʃæn.əl/

A. bamboo: /bæmˈbuː/

B. forget: /fəˈɡet/

C. deserve: /dɪˈzɜːv/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án: B. furniture: /ˈfɜː.nɪ.tʃər/

A. endanger: /ɪnˈdeɪn.dʒər/

C. determine: /dɪˈtɝː.mɪn/

D. departure: /dɪˈpɑːr.tʃɚ/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The number of students attending English courses at our university are increasing.

Xem đáp án

Đáp án D

sửa are -> is (The number of +N số nhiều + V số ít)

Dịch: Số sinh viên tham gia các khóa học Tiếng Anh tại trường ta đang tăng lên.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận