Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 9)

  • 74860 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Opinion có trọng âm chính rơi vào âm tiết số 2, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết số 1


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Understand có trọng âm chính rơi vào âm tiết số 3, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết số 2


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

James: “It was very kind of you to give me a lift home.”

Pete: “__________”

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: James: “Bạn thật tử tế khi cho tôi đi nhờ xe về nhà”

Pete: “ôi có gì đâu. Đằng nào tôi cũng đi ngang qua nhà bạn mà”


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Billy and Bobby are in a coffee shop. Billy is asking Bobby for his opinion about the coffee there.

Billy: “How’s the coffee here?”

Bobby: “__________”

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Billy: “Café ở đây thế nào”.

Bobby: “Nói thực là nó hơi đắng”


Câu 5:

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Marie Curie was a famous mathematician and physicist. She also won the Nobel Prize for

chemistry.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu gốc: Marie Curie là nhà toán học và vật lý học nổi tiếng. Bà ấy cũng đã dành giải thưởng Nobel Hoá học

Mệnh đề quan hệ rút gọn được sử dụng để nối 2 câu này với nhau = đáp án B: Marie Curie, nhà toán học và vật lý học nổi tiếng, cũng đã dành giải thưởng Nobel Hoá học

Các phương án khác không sát nghĩa với câu gốc

A. Dành giải thưởng Nobel hoá học, Marie Curie trở thành nhà toán học và vật lý học nổi tiếng

C. Marie Curie là một nhà toán học nổi tiếng thay vì là một nhà vật lý học mặc dù bà ấy đã dành giải Nobel hoá học

D. Marie Curie đã dành giải thưởng Nobel Hoá học vì vậy bà ấy là nhà toán học và vật lý học nổi tiếng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận