Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 17)

  • 74861 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Answer A

Kỹ năng: Từ Vựng

Giải thích:

A. attacks/əˈtæks/

B. medals/ˈmed.əlz/

C. concerns/kənˈsɜːnz/

D. fingers/ˈfɪŋ.ɡərz/


Câu 2:

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Answer C

Kỹ năng: Từ Vựng

Giải thích:

A. suggestion/səˈdʒes.tʃən/

B. question/ˈkwes.tʃən/

C. perfection/pəˈfek.ʃən/

D. digestion/daɪˈdʒes.tʃən/


Câu 3:

Choose the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Answer D

Kỹ năng: Trọng âm

Giải thích:

A. phonetic/fəˈnet.ɪk/

B. dynamic/daɪˈnæm.ɪk/

C. eccentric/ɪkˈsen.trɪk/

D. rhetoric/ˈret.ər.ɪk/


Câu 4:

Choose the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Answer D

Kỹ năng: Trọng âm

Giải thích:

A. marine/məˈriːn/

B. machine/məˈʃiːn/

C. malign/məˈlaɪn/

D. canine/ˈkeɪ.naɪn/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Next week when there ____ a full moon, the ocean tides will be higher.

Xem đáp án

Answer D

Kỹ năng: Ngữ pháp

Giải thích:

When + HĐT/ HTHT, TLĐ/ TLHT.

Chú ý: Không dùng thì tương lai trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Oanh Kim
20:28 - 08/11/2020

Quá hữu ích luôn ấy ạ .Cảm ơn VietJack nhiều ạ !!!!