Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 5)

  • 74854 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Chú ý:

- Trọng âm thường rơi trước vần –tion.

- Hầu hết danh từ có 3,4 âm tiết thì trọng âm thường ở âm tiết đầu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận