Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 19)

  • 74852 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn B

A. quality /ˈkwɒləti/

B. solution /səˈluːʃn/

C. compliment /ˈkɒmplɪmənt/

D. energy /ˈenədʒi/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn A

A. angry /ˈæŋɡri/

B. complete /kəmˈpliːt/

C. polite /pəˈlaɪt/        

D. secure /sɪˈkjʊə(r)/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là âm tiết thứ 2 .

Chọn A


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn A

A. visits /ˈvɪzɪts/

B. destroys /dɪˈstrɔɪz/=

C. believes /bɪˈliːvz/          

D. depends /dɪˈpendz/

Từ gạch chân trong câu A phát âm /s/còn lại đọc là /z/ 

Chọn A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn C

A. floor /flɔː(r)/

B. door /dɔː(r)/ 

C. noodle /ˈnuːdl/

D. board /bɔːd/

Từ gạch chân trong câu C phát âm là /uː /còn lại đọc là /ɔː/

Chọn C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn C

A. floor /flɔː(r)/

B. door /dɔː(r)/ 

C. noodle /ˈnuːdl/

D. board /bɔːd/

Từ gạch chân trong câu C phát âm là /uː /còn lại đọc là /ɔː/

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận