Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 18)

  • 74785 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other

three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn D

A. occur /əˈkɜː(r)/

B. prefer /prɪˈfɜː(r)/

C. apply /əˈplaɪ/

D. surface /ˈsɜːfɪs/

 Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other

three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn D

A. dramatic /drəˈmætɪk/

B. employee /ɪmˈplɔɪiː/

C. musician /mjuˈzɪʃn/

D. entertain /ˌentəˈteɪn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là âm tiết thứ 2 .

Chọn D


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part

differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn A

A. extended /ɪkˈstendɪd/

B. skipped /skɪpt/

C. looked /lʊkt/

D. watched /wɒtʃt/

Từ gạch chân trong câu A phát âm /ɪd/là còn lại đọc là /t/

Chọn A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part

differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn C

A. suggest /səˈdʒest/

B. support /səˈpɔːt/  

C. summer /ˈsʌmə(r)/

D. survive /səˈvaɪv/

Từ gạch chân trong câu C phát âm là /ʌ /còn lại đọc là /ə/

Chọn C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to

complete each of the following exchanges.

Peter and Mary are friends. They have just finished lunch in a restaurant.

Mary. The food is great. I'll get the bill.

Peter. _________.

Xem đáp án

Chọn B

Tạm dịch:

    Peter và Mary là bạn. Họ vừa ăn trưa xong trong một nhà hàng.

    Mary :Thức ăn rất tuyệt. Mình sẽ thanh toán hóa đơn.

    Peter. _________.

    A. Vâng, nói chuyện với bạn sớm

    B. Không, để tôi.

    C. Tôi sợ anh ấy không có ở đây.

    D. Đừng đề cập đến nó.    

    => Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận