Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 15)

  • 74869 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Kỹ năng: Ngữ âm

Giải thích:

Đáp án B:

argument /'ɑ:gjumənt/ (n): cuộc thảo luận

Các đáp án khác:

Attract /ə'trækt/ (v): thu hút

Apply /ə'plai/ (v): đáp ứng

Vacancy /'veikənsi/ (n): chỗ trống

Ta thấy chỉ có B phiên âm / ɑ: /, còn lại là / ə /


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Kỹ năng: Ngữ âm

Giải thích:

Đáp án A:

eliminate /i'limineit/ (v): loại bỏ, bài trừ

Các đáp án khác:

Expedition /,ekspi'diʃn/ (n): cuộc thám hiểm

Separate /'seprit/ (v): phân chia, tách

Preparation /,prepə'reiʃn/ (n): sự chuẩn bị

Ta thấy chỉ có A phiên âm /i/, còn lại là /e/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose stress is placed differently from that of the others in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Kỹ năng: Trọng âm

Giải thích:

Đáp án C:

deforestation /di,fɔris'teiʃn/(n): sự chặt phá từng

Các đáp án khác:

Conservationist /,kɔnsə:'veiʃnist/ (n): những người bảo tồn

Prohibition /prohibition/: sự cấm đoán

Disaapointed /,disə'pɔintd/ (n): sự thất vọng

Ta thấy chỉ có C trọng âm 4, còn lại trọng âm âm 3


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose stress is placed differently from that of the others in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Kỹ năng: Trọng âm

Giải thích:

Đáp án C:

psychological /,saikə'lɔdʤikəl/ (adj): thuộc về tâm lí

Các đáp án khác:

Approximate /ə'prɔksimit/: khoảng

Congratulate /kən,grætjuleit/(v): chúc mừng

Biography /bai'ɔgrəfi/: sinh học

Ta thấy chỉ có C trọng âm rơi âm 3, còn lại rơi âm 2


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet that completes each of the following questions.

The Smiths _______ Rome for this weekend

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Kỹ năng: Ngữ pháp

Giải thích:

Đáp án B: have gone to

Dịch nghĩa: Gia đình Smiths đã đến Rome vào cuối tuần.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận