Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 7)

  • 74866 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chú ý:

Động từ đa âm tiết tận cùng –ate thì trọng âm thường cách âm tiết cuối 1 âm tiết, nhưng nếu chỉ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết cuối.

Tiếp vị ngữ -ment không làm thay đổi trọng âm của từ. Từ gốc nhấn âm tiết nào thì từ chuyển hóa vẫn đánh trọng âm ở âm tiết đó.

Noun = Verb + ment (eg: employ /ɪmˈplɔɪ/ -> employment /im'plɔimənt/)


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Chú ý:

Danh từ có 3 âm tiết có 2 âm tiết sau tận cùng là –ory thì trọng âm thường ở âm tiết đầu.

Động từ đa âm tiết tận cùng –ize thì trọng âm thường cách âm tiết cuối 1 âm tiết, nhưng nếu chỉ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết cuối.

Trọng âm thường trước vần –tial.

Đa số những từ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết đầu nhất là khi âm tiết cuối có tận cùng bằng –er.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Food prices have raised (A) so rapidly (B) in the past new months that (C) some families

have been forced to alter their eating habits (D).

Xem đáp án

Đáp án A

Sửa raised => risen

Phân biệt 2 từ:

- raise: tăng lên (do có sự tác động của người/ vật)

- rise: sự tăng, không cần tác động


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận