Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 12)

  • 74862 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm ở âm tiết thứ 2.

A. conserve /kənˈsɜːv/: giữ gìn, bảo tồn

B. conquer /ˈkɒŋkə(r)/: xâm chiếm

C. conceal / kənˈsiːl/: che giấu

D. contain / kənˈteɪn/:bao gồm, chứa


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm ở âm tiết thứ 3.

A. compulsory / kəmˈpʌlsəri/: bắt buộc

B. influential /ˌɪnfluˈenʃl/: có ảnh hưởng đến

C. oceanic / ˌəʊʃiˈænɪk/: liên quan đến đại dương

D. advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/: có lợi


Câu 5:

Mark the letter            A., B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Because of approaching storm, the wind began to blow hard and the sky became dark as evening.

Xem đáp án

Chọn đáp án D

as => like

* Phân biệt “as” vs. “like”

_as: liên từ/phó từ trước một mệnh đề/phó từ khác/mệnh đề bắt đầu bằng 1 giới từ, thể hiện sự tương đồng (A cũng như B)

ex: He loves puppies as I do.

_like: giới từ trước danh từ/đại từ thể hiện sự so sánh (thực tế A không thể là B)

ex: She has a chubby face like me.

Dịch nghĩa: Bởi vì cơn bão đang tiến đến, gió bắt đầu thổi mạnh và bầu trời trở nên tối như ban đêm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận