Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 2)

  • 107153 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1

Xem đáp án

Đáp án B. looked, phát âm là /t/, con lại phát âm là /d/

A. earned       /ɜ:rnd/             (v) kiếm tiền

B. looked                               /lʊkt/    (v) nhìn

C. moved                                /mu:vd/          (v) di chuyển

D. preferred   /prɪ'fɜ:rd/         (v) thích hơn


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 2:

Xem đáp án

Đáp án C. many, phát âm là /e/, còn lại phát âm là /eɪ/

A. fame          /feɪm/              (n) danh vọng

B. baby           /'beɪbi/             (n) trẻ nhỏ

C. many          / 'meni/            (v) nhiều

D. plane                                 /pleɪn/   (n) máy bay

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate uestion 3:

Xem đáp án

Đáp án A. document, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

A. document / 'dɑ:kjumənt/ (n) tài liệu

B. comedian   /kə'mi:diən/     (n) diễn viên hài

C. perspective                       /pər'spekɪtv/   (n) quan điểm

D. location     /loʊ'keɪ∫n/        (n) địa điểm


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 4:

Xem đáp án

Đáp án B. solicitor, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

A. separately /'seprətli/          (adv) tách biệt

B. solicitor     /sə'lɪsɪtər/         (n) cố vấn pháp luật

C. spacious     /'speɪ∫əs/        (adj) rộng rãi

D. sequence    /'si:kwəns/      (n) hậu quả

Mark, the letter A, B C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5:Between all the photographs she showed me, there was only one of her husband.

Xem đáp án

Đáp án A. between => Among

Giải thích: Chỉ dùng between giữa hai đối tượng, khi từ ba đối tượng trở lên ta dùng từ among.

Dịch nghĩa. Trong số tất cả các bức ảnh mà cô ấy cho tôi xem, chỉ có một bức là của chồng cô ấy.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận