Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 24)

  • 109100 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về phát âm

A. Entry /'entri/ (n): lối vào; sự đi vào, sự gia nhập

B. Ready /'redi/ (adj): sẵn sàng

C. Comfy /'kʌmfi / (adj): tiện lợi, thoải mái

D. Occupy /'ɒkjəp/ (v): chiếm (địa điểm; tâm trí); ở

=> Câu D “y” được phát âm là /ai/, các đáp án còn lại được phát âm là /i/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 2

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về phát âm

A. Creature /‘kri:t∫ər/ (n): sinh vật sống

B. Equal /'i:kwal/ (adj): bằng nhau

C. League /1i:g/ (n): liên minh, liên đoàn

D. Menace /'menɪs/ (n): mối đe dọa, hiểm hoạ

=> Câu D “e” được phát âm là /e/, các đáp án còn lại phát âm là /i:/.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về trọng âm

A. punishment /'pʌnimənt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu . Vì theo quy tắc tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

B. behavior /bɪ’heɪvjə~/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi.

C. influence /'inflʊəns/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc đuôi -ce làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên.

D. regional / 'ri:dʒənl/ : từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc đuôi –al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ, đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

=> Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là thứ nhất.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 4

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. acquaintance /'kəweintəns/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi.

B. symbolize /‘simbəlaiz/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc đuôi -ize làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên.

C. etiquette /'etiket/ hoặc /'etikət/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu . Vì theo quy tắc tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

D. socialize /’səʊ∫əlaiz/ : từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc đuôi - ize làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên.

=> Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là thứ nhất.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5: If it had not rained last night, the roads in the city _____ so slippery now.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp (giữa loại 2 và loại 3) diễn tả một hành động trong quá khứ có ảnh hưởng đến một hành động ở hiện tại.

Cấu trúc cầu điều kiện hỗn hợp:

If+ mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + would/could... + V +...

Tạm dịch: Nếu tối qua trời không mưa, thì bây giờ đường phố đã không trơn thế này rồi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận