Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 9)

  • 107155 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1

Xem đáp án

Đáp án A. scary, phát âm là /e/, còn lại phát âm là /æ/

A. scary          /'skeri/            (adj) đáng sợ

B. back           /bæk/              (adj) phía sau

C. algebra       /'ældʒɪbrə/        (11) môn đại số

D. national     / 'nænəl/          (adj) thuộc về quốc gia


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 2

Xem đáp án

Đáp án B. oasis, phát âm là /z/, còn lại phát âm là /s/.

A. crisis      /'kraɪsɪs/       (n) khủng hoảng

B. oasis       / əʊ'eɪsi:z/     (n) ốc đảo, vùng đất có nước mà cây cối sinh sôi được giữa một sa mạc

C. goose      /gu:s/           (n) con ngỗng

D. horse      /hɔ:rs/         (n) con ngựa


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 3

Xem đáp án

Đáp án D. vulnerable, trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ ba.

A. intervention                      /,ɪntər'venn/   (n) sự can thiệp

B. pessỉmistic  /,pesɪ'mɪstɪk/   (adj) bi quan

C. centenarian                       /,sentɪ'neriən/ (n) người từ 100 tuổi trở lên

D. vulnerable /'vʌlnərəbl/      (adj) dễ bị tổn thương


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 4

Xem đáp án

Đáp án C. synchronized, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

A. opponent   / ə’poʊnənt/     (n) đối thủ

B. horizon       /hə'raɪzn/         (n) đường chân trời

C. synchronized                     /'sɪŋkrənaɪz/   (v) xảy ra cùng lúc

D. canoeing    /kə'nu:ɪŋ/        (n) môn đua thuyền


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5: Although I didn't personally see who was responsible for this mess, but I think I can make a guess.

Xem đáp án

Đáp án C. but => bỏ but

Giải thích: Trong câu có mệnh đề nhượng bộ, đã dùng although/ though/ even though thì vế chính không có but.

Dịch nghĩa: Mặc dù tôi đã không trực tiếp nhìn thấy ai làm ra đống bừa bộn này, nhưng tôi có thể đoán được.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận